• Türkçe
 • İngilizce

K.V.K.K

"KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU" Kapsamında  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

1.Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Şirketimiz, web sitemizi kullanırken ya da başka şekillerde tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin ve bilgilerinizin korunmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin birtakım tanımlar, haklar, sorumluluklar hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz:

 

2- Kişisel Veri nedir?

KVKK Kapsamında kişisel veri (“Kişisel Veri”), kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Bir diğer özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade etmektedir. Bu Aydınlatma Metninde yer alan açıklamalar Kişisel Veriler kapsadığı gibi Özel Nitelikli Kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel verilerin tamamen veya bir kısmının otomatik olarak ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması kaydıyla otomatik olmayan şekillerde elde edilmesi; bu verilerin kaydedilmesi, depolanması, korunması, düzenlenmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, değiştirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

 

3-Veri Sorumlusu

AGER ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (‘’Şirket’’) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Veri Sorumlusudur. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda şirket tarafından kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri işleyen olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verilerin belirlenmiş ölçütlere göre yapılandırılarak işlenmiş olan kayıt sistemine veri kayıt sistemi denmektedir.

 

4- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere, belirtilen amaçlara ve usule uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından amaçlar kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.ager.com.tr Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.

 

Bu kişisel veriler;

 1. Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtma,
 2. Şirket tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetler için ilgili birimlerce gerekli çalışmaların yapılması ve yürütülmesi,
 3. Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 4. Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 5. İletişim için gerekli olan adres ve diğer bilgilerin kaydedilmesi, elektronik (internet/mobil vs.) ortamda veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme,
 6. Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
 7. Kanun ve ilgili mevzuat gereği akdedilen sözleşmelerde üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan hakların kullanabilmesi,
 8. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve kanun gereği kamu görevlilerinin bilgilendirilmesi,
 9. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacını
 10. İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi amacını taşımaktadır.
 11. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 12. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 13. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 14. Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 15. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 16. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 17. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 18. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Kişisel Verileriniz, Şirketin faaliyetlerini büyütmek ve yürütmek amacıyla farklı mecralarla; Kanun’a ve Şirket politikalarına uyumlu bir şekilde sağlanması için hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır. Toplanmış olan bu kişisel verileriniz, Kanun tarafından belirtilen temel ilkeler bakımından ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel veri işlenmesi koşullarında, Şirket tarafında tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimiz ile kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

5-Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar  ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

6-Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında web sayfası üzerinden elektronik ortamda toplanmakta; yine Tarafınıza hizmet verilebilmesi amacıyla ilgili birimlerimizle paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri gereğince belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Şirketimiz tarafından ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda belirtilen hallerde yine mevzuat ve kanunda öngörülen süre boyunca kişisel verileriniz saklanmaktadır.

Kanunda kişisel verilerinizin ne zamana kadar saklanabileceğine ilişkin bir hüküm belirtilmişse de sitemiz toplanmış olan kişisel verilerinizi işlerken; gerçekleştirilen uygulamaya bağlı olarak sitemizde yer alan uygulamalar ve ticari yaşamda yer alan teamüller gereği bu verilerin işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte ve sonrasında silinmekte, yok edilmekte yahut anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için gerekli amacın sona ermesi; Kanun ve Şirketimizin sitesinin belirlemiş olduğu  saklama süresinin de  sonuna gelinmesi halinde söz konusu kişisel verileriniz yalnızca olması muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda delil niteliğinde ya da savunmanın gerekçelendirilmesinde ya da bu kişisel verinize bağlı olan bir hakkın ileri sürülmesi durumlarında saklanabilmektedir.  Bu durumlarda saklanmakta olan kişisel verilerinize bir başka amaçla erişmek mümkün olmadığı gibi yalnızca olası kişisel veriniz ile alakalıbir hukuki uyuşmazlıkta gerekli olduğu hallerde erişim sağlanmaktadır. Bu durumda ise kişisel verilerinizin saklanmasını belirleyen, söz konusu hakkın ileri sürülebilmesi için zaman aşımı süresi ile bu sürelerin geçmiş olması durumunda daha öncesinde Şirket’ten istenmiş, talep edilmiş örneklerin esas alınmasıdır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7-Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

1.Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2 -Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp  

Kullanılmadığını öğrenme,

4- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

5- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme

7- Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi gibi yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

 

Şirket tarafından 6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince başvurunuz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonlanacaktır.

2. Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili taleplerinizi 6698 Sayılı Kanun'un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi gereğince Başvuru  yapabilecek yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

 

Ager  Endüstriyel Metal Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne KVKK kapsamında,  

-Şirketin "75. Yıl Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 22. Cadde, No:2 Odunpazarı, Eskişehir " adresine, ıslak imzalı şahsen veya noter vasıtasıyla,

- Şirkete önceden bildirmiş olduğunuz, sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz veya şirkete önceden bildirilmediğiniz sistemimizde kayıtlı olmayan elektronik posta adresiniz kullanılarak

   - Şirkete önceden bildirilmiş ve şirket sisteminde kayıtlı veya şirkete önceden bildirilmemiş şirket sisteminde  kayıtlı olmayan başvuru sahibi adına tarafından kullanılan ‘’agerendustriyel@ager.hs03.kep.tr’’  KEP adresine aşağıdaki form kullanılarak belirtilen yöntemler ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapılabilir.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarı Çık
Teklif Al
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım